Somalia  

Data
wydania

Numer
katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

30.12.2004

M bl. ?
Y ?
S ?

2 500 sh So z±bk.

Holenderska technologia kosmiczna

somalia_ark01.jpg (97671 bytes)

na bloku: automatyczny pojazd transportowy (ATV) "Jules Verne" 

30.12.2004

M ?
Y ?
S ?

2 500 sh So niez±bk.

Holenderska technologia kosmiczna

somalia_ark01cie.jpg (86147 bytes)

na bloku: automatyczny pojazd transportowy (ATV) "Jules Verne"